sitemap - algemene voorwaarden - disclaimer  copyright @ 2013   

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lowland Pack, gevestigd te Koningslust (Limburg) 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Lowland Pack en de opdrachtgever, alsmede elke deelnemer, van de door Lowland Pack georganiseerde sledehondentochten, tenzij uitdrukkelijk door Lowland Pack schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.  
 2. Instructies van het personeel ten aanzien van het gebruik van de quad, de trainingskar en het omgaan met de husky's om de sledehondentocht te maken dienen te allen tijden te worden opgevolgd. 
 3. Deelname aan door Lowland Pack georganiseerde activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Lowland Pack is nimmer aansprakelijk voor schade aan de bestuurder, derde, danwel goederen. Lowland Pack zal haar verantwoordelijkheid nemen t.a.z. van goed onderhouden de quad en de trainingskar,en de verzorging van de husky's gedegen instructie en uitsluitend rijden onder begeleiding van ervaren begeleiders. 
 4. De deelnemer/bestuurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de quad en de trainingskar en de husky's toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van derden. De deelnemer/bestuurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen datum contant aan Lowland Pack voldoen.
 5. Lowland Pack is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant en/of bestuurder van het sledehondenteam, danwel derden, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde van Lowland Pack. 
 6. Lowland Pack is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winstderving. Lowland Pack is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen. 
 7. Iedere aansprakelijkheid van Lowland Pack is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Lowland Pack wordt uitgekeerd. 
 8. Indien de deelnemer en/of bestuurder toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, komen alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke die Lowland Pack moet maken, voor rekening van de deelnemer danwel bestuurder. Voor kinderen geldt dat de ouders of verantwoordelijke aansprakelijk gesteld worden.
 9. Lowland Pack is bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten, danwel te ontbinden, indien Lowland Pack van mening is dat de deelnemer en/of bestuurder onder invloed is van alcohol/drugs/medicijnen, die het rijgedrag van de deelnemer/bestuurder kunnen beïnvloeden, danwel wanneer de deelnemer en/of bestuurder zich niet houdt aan de instructies van de begeleider. Lowland Pack houdt zich het recht voor om bij zeer slechte weersomstandigheden waaronder te hoge temperaturen het sledehonden rijden te laten vervallen. Indien Lowland Pack voorafgaand aan het arrangement of de tour annuleert, krijgt u de mogelijkheid een andere datum te plannen. Eventueel wordt met u bekeken wat een alternatief zou zijn.
 10. Bij het niet nakomen van een afspraak of het verplaatsen van een afspraak binnen 14 dagen voor de boekingsdatum behouden wij ons het recht voor om de kosten verbonden aan de niet na gekomen afspraak of verplaatsen van de afspraak bij u in rekening te brengen.
 11. Op alle met Lowland Pack gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 12. De cadeaubon kan tot uiterlijk één jaar na uitgifte ingewisseld worden Lowland Pack. Verlenging is mogelijk in overleg.


VOLG ONS NU OOK VIA:
 
     BEL ME TERUG >>
     DIRECT BOEKEN >> 
     ADOPTEER EEN HUSKY >>
  Overnachtingen in 
     de directe omgeving
 

      
     
     

                   
       >> Meer info

 
Husky safari's & tochten

De huskytochten  in de periode oktober t/m april zijn weer begonnen. Boek snel uw huskytocht want de boekingen gaan erg snel!

>> Kledingadvies nodig?

Nieuws
Een leuk filmpje van onze pups.

Nieuwjaarswens
Wij wensen iedereen een actief, sportief en gezond 2017. Namens het team van Lowland pack

Meneer Wijdbeens was op bezoek bij Lowland Pack.

De reserveringen voor oktober zijn in volle gang!

3FM Serious Request
Lowland Pack komt in actie voor 3FM Serious Request! Dat doen wij door op 18 December een waanzinnige Sledehondentocht te organiseren.U kunt hier ook aan deelnemen! Wilt u deelnemen, stuur dan een mail naar Info@lowlandpack.nl met kenmerk 3FM

Tess Milne is bij ons op bezoek geweest. Bekijk hier het filmpje!

Lowland Pack hielp mee voor Serious request. Bekijk hier het filmpje!

  Contact
Voor boekingen, offerte,
een flyer of meer informatie
kunt u uiteraard altijd
contact met ons opnemen.

Lowland Pack
De Brentjes79
5984 NW Koningslust

info@lowlandpack.nl
06-51206654
Kvk-nummer: 12058970